INMEX Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

THỐNG KÊ TRIỂN LÃM

Số liệu tính đến ngày 01.01.2023

20+

Đơn Vị Trưng Bày & Tài Trợ

20+

Diễn Giả Trong & Ngoài Nước

500+

Khách Mua Hàng Chuyên Ngành

TIN TỨC CẬP NHẬT

NHANH TAY ĐẶT GIAN HÀNG
ĐỂ TRƯNG BÀY
TẠI INMEX VIETNAM 2024

ĐỐI TÁC TRUYỀN THÔNG

Subscribe to Our eNewsletters

    captcha