INMEX Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Chương Trình Tham Quan Theo Đoàn

Hiểu được nhu cầu tham quan theo đoàn của quý vị, chúng tôi hân hạnh đem đến cho các khách tham quan INMEX Vietnam 2024 chương trình tham quan theo đoàn với nhiều ưu đãi sẽ giúp cho quý vị có thêm những trải nghiệm thú vị và tối ưu hóa chuyến tham quan của mình. Xem ngay các ưu đãi bên dưới:

Chuẩn bị phương tiện di chuyển cho đoàn tham quan từ 10 người trở lên *

Chào đón riêng tại quầy cho Đoàn tham quan

Chụp hình kỷ niệm đoàn khi đến triển lãm

Danh bạ triển lãm dành tặng cho đoàn tham quan

Để đăng ký tham dự chương trình tham quan theo đoàn, vui lòng tải form đăng ký TẠI ĐÂY, điền các thông tin được yêu cầu và gửi về cho chúng tôi qua email [email protected] hoặc liên hệ trực tiếp với BTC Mr. Justin (Thành Phạm) +84 28 3622 2588 (109).

Share this post

eBrochure

Subscribe to Our eNewsletters

    captcha
    ĐẶT GIAN HÀNG
    ĐĂNG KÝ THAM QUAN