INMEX Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Cơ hội quảng cáo

Hướng đến công nghệ số, giải pháp giúp các đơn vị triển lãm và nhà mua hàng phát triển kinh doanh và nâng cao nhận diện thương hiệu. Tìm hiểu và đăng ký qua tài liệu Digital Solution để khẳng định vị thế doanh nghiệp trên thị trường.

Danh mục sản phẩm Digital gồm:

  • Website advertising (Quảng cáo trên website)
  • E-newsletter advertising (Quảng cáo thương hiệu qua bản tin điện tử)
  • Email lead generation(Quảng cáo sản phẩm/dịch vụ qua bản tin điện tử)
  • Webinar lead generation (Quảng cáo/đồng tổ chức chương trình Webinar)

Nhấp vào tài liệu bên dưới để Khám phá Digital Solution của chúng tôi. Đối với đơn vị trưng bày, liên hệ ngay để nhận được những ưu đãi tốt nhất.

Share this post

eBrochure

Subscribe to Our eNewsletters

    captcha
    ĐẶT GIAN HÀNG
    ĐĂNG KÝ THAM QUAN