INMEX Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Đăng ký Tham Quan trực tuyến

Cám ơn quý vị đã quan tâm đến INMEX Vietnam, triển lãm quốc tế hàng đầu về ngành hàng hải.

Triển lãm dự kiến tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế SECC từ ngày 19 đến 21 tháng 03 năm 2024.

Triển lãm Quốc tế Hàng Hải Việt Nam – INMEX Vietnam là sự kiện thường niên, quy tụ các đơn vị trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực hàng hải, vận tải biển, đóng tàu, các thiết bị hàng hải liên quan…Đây là sự kiện ngoài khơi lớn nhất và lâu đời nhất tại Việt Nam, trong bối cảnh Việt Nam vừa ký kết nhiều hiệp định hợp tác quốc tế, vừa phát triển kinh tế hàng hải.

  • Xem thêm về Danh sách đơn vị trưng bày: TẠI ĐÂY
  • Xem thêm về Danh mục khách tham quan: TẠI ĐÂY

HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ THAM QUAN TRỰC TUYẾN SẼ MỞ TRONG THỜI GIAN SỚM NHẤT.

Theo dõi fanpage INMEX VIETNAMđể không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào về sự kiện.

* Vui lòng liên hệ chúng tôi qua email [email protected]

Share this post

eBrochure

Subscribe to Our eNewsletters

    captcha
    ĐẶT GIAN HÀNG
    ĐĂNG KÝ THAM QUAN