INMEX Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Danh mục khách tham quan

Cơ quan Chính phủ / Hiệp hội thương mạiVận hành / bảo trì điện gió ngoài khơi
Cảng hàng hóa & containerTài trợ dự án năng lượng ngoài khơi
Quản lý & Vận hànhĐại lý cảng hàng hải
Nhà phân phối / Đại lýChính quyền cảng
Dịch vụ vận chuyển, hậu cầnHành chính công
Sửa chữa / Đóng tàuNhà cung cấp các thiết bị ngoài khơi
Đại lý tuyển dụng hàng hảiĐại lý tàu
Thiết kế, Kiến trúc & Tư vấn hàng hảiChủ tàu
Doanh nghiệp khoan dầuCơ quan đăng kiểm / Thanh tra
Chủ đầu tư dự án dầu khí ngoài khơiSử chữa các thiết bị ngoài khơi
Tư vấn, thiết kế, thi công lắp đặt dầu khí ngoài khơiMôi giới tàu
Vận hành / bảo trì dầu khí ngoài khơiVận chuyển hàng hải
Chủ sở hữu / Nhà đầu tư dự án điện gió ngoài khơiXường đóng tàu
Tư vấn, thiết kế, thi công lắp đặt điện gió ngoài khơiKhác
Share this post

eBrochure

Subscribe to Our eNewsletters

    captcha
    ĐẶT GIAN HÀNG
    ĐĂNG KÝ THAM QUAN