INMEX Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Xác nhận Đăng ký Đặt Gian Hàng

Chân thành cảm ơn Quý vị đã quan tâm đến đặt gian hàng tại Triển lãm về Ngành hàng hải tại Việt Nam – INMEX Vietnam.

Hiện thông tin của Quý vị đã được ghi nhận và chuyển đến hệ thống của chúng tôi. Nhân viên phụ trách của chúng tôi sẽ liên hệ với Quý vị trong thời gian sớm nhất.

Share this post

Subscribe to Our eNewsletters

    captcha
    ĐẶT GIAN HÀNG
    ĐĂNG KÝ THAM QUAN